En català

Manifest pel federalisme

Durant massa temps les veus dels federalistes i les federalistes han estat silenciades pel pas abassegador d’aquells que busquen aprofundir en la diferència per alimentar el seu poder.

Davant la creixent espriral d’enfrontament en què el nacionalisme espanyol i el català s’han embrancat, alimentant-se l’un a l’altre, volem assenyalar que aquí estem, disposats i disposades a posar en marxa un potent moviment cap al federalisme, perquè la nostra pulsió és la construcció del que és comú.

Per tot això cal fer present la idea que Espanya és plural, i que totes les llengües i cultures que recull estan igualment lligades a la seva idiosincràsia. D’aquesta manera, la diversitat cultural i lingüística no s’ha de veure com una amenaça sinó, ben al contrari, ser defensada sense complexos com a factor enriquidor perquè, al marge de l’àmbit territorial que abastixen, formen part del patrimoni comú.

Considerem que el model territorial de la Constitució de 1978 ha donat importants resultats, permetent integrar la diversitat dels diferents pobles d’Espanya dins del mateix projecte comú. No obstant això, entenem que hi ha problemes de fons que no es poden obviar i que cal afrontar, alguns dels quals troben la seva causa en els intents d’uniformitzar i recentralitzar l’Estat que han emprès determinats sectors polítics i els seus corifeus mediàtics contra tot el que no s’acomoda a la seva visió homogènia d’Espanya. No són menors, en aquest sentit, la situació creada després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ni el debat suscitat sobre la suficiència del finançament de Catalunya.

Des de la maduresa que l’experiència democràtica de les últimes tres dècades, creiem que el federalisme aportarà solucions als debats plantejats i, sobretot, que proveeix la forma en què es poden trobar les solucions per al present i per al futur.

Les persones que subscrivim aquest manifest entenem el federalisme, abans que res, com un principi d’organització social, del qual es pot derivar una determinada manera d’organitzar política i administrativament un Estat, però sent la idea federal de molt més abast.

Al nucli de la idea federal es troba el concepte del pacte entre ciutadans iguals des de la diversitat, per construir espais comuns de cooperació. En la seva mateixa essència està el caràcter dinàmic del pacte i la seva capacitat per adaptar-se a realitats canviants, doncs aquest no és un constructe intel·lectual, sinó el pacte realment existent, que cada persona estableix amb les altres, que cada generació viva es dóna per construir la societat en què vivim.

Per al federalisme, la font de legitimitat política és la raó humana i la voluntat lliurement expressada, i el poder polític es distribueix i flueix del particular al general, de tal manera que la persona o entitat que cedeix part de la seva llibertat per construir un espai comú amb altres, sempre reté més llibertat que la que cedeix, i només per la lliure associació que així s’estableix s’assumeix la heteronomia i les seves obligacions.

El respecte mutu, la confiança, la negociació i l’equilibri estan en l’essència mateixa del federalisme, juntament amb la idea de participació plena en la formació de la voluntat comuna.

El federalisme és intrínsecament incompatible amb la dominació i la jerarquia, és horitzontal i implica distribució del poder, coordinació i cooperació. Per això, afirmem que la idea federal conté el ferment d’una democràcia radical.

Així és com els federalistes i les federalistes volem construir la societat, i així és també com creiem que és millor construir un Estat. De fet, compartim la convicció que el federalisme és l’horitzó de futur per als pobles d’Espanya, d’Europa i del món.

Com que no subscrivim la tesi que pretén que a cada Estat ha de correspondre una sola nació, ni tampoc la que pretén que a cada nació ha de correspondre un Estat, nosaltres defensem la federació dels pobles als Estats plurinacionals. El federalisme, així, no nega ni defuig la rellevància de les identitats nacionals, en l’enorme complexitat de les seves expressions, sinó que permet i facilita el seu encaix en una construcció política complexa al mateix temps que sòlida, per estar fonamentada en la voluntat política de construir la unió sobre la base de la plena llibertat.

L’Estat espanyol, en concret, ha d’assumir plenament el seu caràcter plurinacional i plurilingüístic, reconèixer obertament la rellevància dels fets nacionals, i fer la seva transformació plena en un Estat federal, que permet i promou l’articulació de la diversitat en un nosaltres civil que no nega les aportacions que, des de la diferència, es fan a la construcció del comú, sinó que precisament es nodreix d’elles.

Afirmem que la igualtat no s’ha de confondre amb la uniformitat, i el reconeixement de les especificitats nacionals no és obstacle per assegurar la igualtat dels ciutadans i ciutadanes de la federació en l’exercici dels drets que els reconeixen les lleis.

Creiem que la transformació d’Espanya en un Estat plenament federal requereix una reforma de la Constitució, que permitisca fundar un nou consens democràtic entre la seva ciutadania. En aquesta reforma, s’ha d’articular l’autogovern dels estats federats amb el govern compartit a l’Estat federal i la participació en la formació de la voluntat d’aquest. S’ha de reformar el Senat perquè siga veritablement una cambra de representació territorial, com s’ha d’aconseguir un autèntic repartiment federal de poders, revisar el paper del poder judicial i de l’administració de justícia, així com establir els mecanismes no jeràrquics de cooperació i de participació, sense que aquesta enunciació succinta s’exhaureixi el programa de reforma. S’ha d’incloure un federalisme fiscal que resulte en un pacte fiscal que partisca dels principis de suficiència, transparència, corresponsabilitat, equitat i justícia.

Creiem que la reforma de la Constitució ha de ser també una oportunitat per aprofundir en la lògica democràtica, donant resposta a moltes de les qüestions que, en clara mostra de la crisi institucional i de representació que vivim com a colofó de la crisi econòmica que patim, s’han plantejat des de diferents àmbits socials, amb especial intensitat en els últims dos anys.

Creiem que aquesta reforma ha de servir també per situar el programa social de la democràcia en primer pla i garantir la seva execució. No hi ha sobirania ni plenitud nacional possible si els ciutadans i ciutadanes no poden desenvolupar els seus projectes de vida lliurement, amb autonomia i dignitat, si continua el procés de despossessió material i de poder polític que s’està consolidant en els nostres temps. Sense avançar en la conquesta de la major igualtat, llibertat i solidaritat possible, la mateixa democràcia es fa irreconeixible com a tal.

Veiem en aquesta reforma l’oportunitat per consolidar una democràcia plena i avançada, per reconciliar la immensa majoria dels ciutadans amb un projecte compartit, i assolir el benestar comú i el ple reconeixement de la llibertat de cada persona i cada poble dels que han de formar la federació que ens proposem construir.

Convidem a totes les persones que compartixen aquestes idees a subscriure aquest manifest i a conjurar-se per posar en marxa un ampli moviment pel federalisme i l’aprofundiment democràtic.